Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Rečnik ekonomskih pojmova – C

CAMEL CAMEL predstavlja jedinstveni sistem rangiranja banaka. Spisak kriterijuma za rangiranje: Capital adequacy (adekvatnost kapitala), Asset quality (kvalitet aktive), Management quality (kvalitet upravljačke strukture), Earnings (zarada) i Liquidity (likvidnost).
Cash flow Oslobođena godišnja sredstva upotrebljiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje.
CEECSDA (Central and Estearn European Central Securities Depository Association) Udruženje centralnih registara centralne i istočne Evrope, čiji je član Centralni registar hartija od vrednosti.
Cedent Osiguravač koji deo svog rizika ustupa reosiguraču – cesionaru, kako bi smanjio rizike.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju o vlasnicima svih hartija od vrednosti koje su emitovane na području Republike Srbije. Pored toga, predstavlja klirinšku kuću koja vrši kliring i saldiranje obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu. Uskladio je svoje poslovanje sa svim drugim akterima na finansijskom tržištu – Beogradskom berzom, Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije. Takođe, član je međunarodnih organizacija koje su relevantne za kliring i saldiranje hartija od vrednosti (ANNA, SEESSDA, ISSA).
Cesionar Reosiguravač koji preuzima deo rizika osiguravača – cedenta.
CHIPS Platni sistem za kliring velikih plaćanja u realnom vremenu, u dolarima. Koristi bilateralno i multilateralno izračunavanje neto pozicija za maksimalni efekat likvidnosti. CHIPS je jedini sistem velikih plaćanja sa mogućnošću prenosa velikih plaćanja u komercijalne svrhe. Procesira preko 257.000 transakcija dnevno u bruto vrednosti od preko 1,3 triliona dolara. Najveća je platna platforma koju koriste vodeće svetske banke u 22 zemlje sveta.
Ciljana inflacija Stopa inflacije koju centralna banka (obično u saradnji s vladom) nastoji da ostvari na srednji rok. Kao mera za inflaciono targetiranje koristi se: 1) ukupna inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, ili 2) bazna (core) inflacija. Po pravilu, bazna inflacija se koristi u početnim fazama primene inflacionog targetiranja, da bi se kasnije prešlo na ciljanje ukupne inflacije.
Ciljevi monetarne politike Dugoročno održavanje rasta kreditnih i monetarnih agregata srazmerno privrednom rastu (rastu produktivnosti), odnosno osnovni cilj je puna zaposlenost, stabilne cene i umerene dugoročne kamatne stope. Kod većine zemalja osnovni cilj monetarne politike je cenovna stabilnost, tj. niska stopa inflacije.

Leave a comment