Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Rečnik ekonomskih pojmova – Z

Zatezna kamata Kaznena kamata koja se plaća na zakasneli iznos otplate glavnice ili redovne kamate.
Zavisno pravno lice Pravno lice nad kojim matično pravno lice ima kontrolu, po osnovu učešća u kapitalu ili prava upravljanja.
Zelena karta Potvrda koja služi kao dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od autoodgovornosti priznatom u zemlji u koje vozilo ulazi, s ciljem olakšavanja kretanja vozila preko granice.
Znatno potkapitalizovana banka Znatno potkapitalizovana banka je banka čiji je pokazatelj adekvatnosti kapitala za trećinu ili više niži od propisanog, odnosno čiji je kapital za trećinu ili više niži od propisanog, ali koja nije kritično potkapitalizovana banka.
Znatno učešće Znatno učešće postoji kada jedno lice ima: 1) direktno ili indirektno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 20% glasačkih prava u pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno vlasništvo nad najmanje 20% kapitala tog pravnog lica, ili 2) mogućnost efektivnog vršenja znatnog uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica.
Žiralni novac Sredstva položena na račun kod banke kojima deponenti mogu raspolagati po viđenju, tj. bez ikakvog ograničenja, u svako doba i bez prethodnog otkazivanja.
Žiro-račun Tekući račun koji se koristi za obavljanje bankarskih transakcija njegovog vlasnika.

Leave a comment