Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Rečnik ekonomskih pojmova – H

Hartije od vrednosti Pisani dokument ili isprava koja svom držaocu daje određena imovinska prava, koja može da iskoristi samo pod uslovima zakonitog vlasništva nad tim hartijama od vrednostima. Predstavljaju najveću i najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima.
Hedžing (Hedging) Hedžing predstavlja osiguranje od rizika koji proizlazi iz poslovanja, kao što je rizik promene kamatnih stopa, deviznog kursa i sl. U situacijama kada ekonomski subjekti ne žele da preuzmu rizik, mogu da se opredele za finansijske derivate da bi se zaštitili od rizika. To ne sprečava da se negativan događaj desi, ali ukoliko se on desi, uticaj negativnog događaja će biti smanjen.
Hiperinflacija “Inflacija van kontrole” predstavlja veoma brz rast cena (po Caganu, preko 50% mesečno) i drastičan pad vrednosti novca, najčešće kao posledica visoke budžetske potrošnje finansirane štampanjem novca bez pokrića.

Leave a comment