Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz čl. 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana