Obrasci iz PDV-a

Pregled obračuna PDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV

Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Zahtev stranog obveznika za refakciju

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

Zahtev stranog državljanina za refakcij

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo

Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV

Potvrda o izvršenom izvozu

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV