Nacionalna služba za zapošljavanje

Prijava za elektronsko poslovanje – Poreska uprava
………………

Prijava, promena, odjava na obavezno socijalno osiguranje

Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti