Uplate naknada za registraciju privrednih društava

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840-29770845-52, sa pozivom na broj: 01.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih društava u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj privrednog društva, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29770845-52, model se ne upisuje, poziv na broj 01-… (u nastavku obavezno upisati matični broj društva).

Visina naknade za dobijanje matičnog broja

Broj računa za uplatu takse za registarski/matični broj koji se dobija od Republičkog zavoda za statistiku:

Broj računa je 840-742221843-57, Model je 97 a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština. Uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji možete preuzeti ovde.

Iznos takse za dobijanje registarskog/matičnog broja kroz rešenje Agencije za privredne registre je 2.140,00 dinara.

Visina naknade za registraciju privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, osim preduzetnika, iznosi 4.500,00 dinara.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD. DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog subjekta iznosi 2.500,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi 2.500,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.500,00 dinara uvećava se za 1.200,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu i brisanje privrednog subjekta iz Registra iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom subjektu, osim preduzetnika, iznosi:

 • za registraciju promene pravne forme 4.500,00 dinara
 • za registraciju statusne promene 5.000,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.500,00 dinara
 • za brisanje privrednog subjekta 2.500,00 dinara
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke (2.500,00 dinara) iznos od 300,00 dinara po suvlasniku
 • za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara
 • za registraciju i objavljivanje statuta 1.500,00 dinara
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 700,00 dinara
 • objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, osim preduzetnika, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
 • za izdavanje potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 600,00 dinara
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po privrednom subjektu
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Uplate naknada za registraciju preduzetnika

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29771845-59 sa pozivom na broj 04.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih preduzetnika u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj preduzetničke radnje, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29771845-59, model se ne upisuje, poziv na broj 04-… (u nastavku obavezno upisati matični broj radnje).

Visina naknade za registraciju preduzetnika

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.

Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 700,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 700,00 dinara uvećava se za 300,00 dinara po promeni.

Naknada za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata, iznosi:

 • za registraciju prostora van poslovnog sedišta 700,00 dinara po prostoru
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 700,00 dinara
 • za brisanje preduzetnika 1.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o preduzetniku, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata, iznosi, i to:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 800,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku

Preuzeto sa sajta Agencije za Privredne Registre (APR) – 06.mart 2012. godine